Tietosuojaseloste

 1. REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT 

Seinäjoen KTK Oy (y-tunnus: 0968150-0) 

Rekkaväylä 2, 60100 Seinäjoki  

Sähköpostiosoite: jani.latvala@seinajoki-ktk.fi 

 1. YLEISTÄ 

Tämä on Seinäjoen KTK Oy:n (jäljempänä ”Rekisterinpitäjä”) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste, jossa kerrotaan, miten Rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee asiakkaidensa ja potentiaalisten asiakkaidensa tai näiden edustajien henkilötietoja. 

Olethan yhteydessä Rekisterinpitäjään, mikäli sinulla herää kysyttävää henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. 

 1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE 

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten: 

 • tilausten hallinnointi ja toimittaminen 
 • laskutus sekä maksujen valvonta ja perintä 
 • asiakasviestintä 
 • markkinointikilpailujen ja arvontojen järjestäminen 
 • verkkomainonnan kohdentaminen ja profilointi 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on Rekisterinpitäjän oikeutettu etu (liiketoiminnan harjoittaminen ja edistäminen) tai yksityisasiakkaiden osalta asiakkaan ja Rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täytäntöönpano. Kirjanpitoaineistoon sisältyviä tietoja käsitellään myös Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen (kirjanpitolaki, 1336/1997) täyttämiseksi. 

Muiden kuin verkkosivuston toiminnan kannalta välttämättömien evästeiden osalta oikeusperuste on rekisteröidyn antama suostumus. 

Henkilötietojen antaminen ei ole lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus. Tiettyjen henkilötietojen antaminen on kuitenkin edellytys Rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen sopimuksen tekemiseksi ja Rekisterinpitäjän palvelujen tarjoamiseksi. 

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.  

 1. KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT 

Rekisterinpitäjä käsittelee seuraavia henkilötietoja:  

 • nimi 
 • yhteystiedot (kuten postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero) 
 • muut yksilöintitiedot (kuten asiakasnumero ja edustettu organisaatio) 
 • tilaushistoria, toimitus-/laskutusohjeet ja mahdolliset muut rekisteröidyn itsensä antamat tiedot 
 • verkkosivustolla käytettävien evästeiden keräämät tiedot, kuten IP-osoite ja muut evästeiden keräämät tiedot 
 1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET  

Tiedot saadaan pääasiallisesti rekisteröidyltä itseltään palveluiden yhteydessä, puhelimitse, tapaamisissa, verkkosivuston käytön yhteydessä ja muun asioinnin ja sopimuksen solmimisen yhteydessä.  

 1. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET  

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja sellaisille käyttämilleen ulkopuolisille palveluntarjoajille eli henkilötietojen käsittelijöille, jotka käsittelevät henkilötietoja Rekisterinpitäjän lukuun Rekisterinpitäjän antaman ohjeistuksen mukaisesti. Tällaisia henkilötietojen käsittelijöitä ovat esimerkiksi kirjanpitäjä sekä Rekisterinpitäjän käyttämien ohjelmistojen palveluntarjoajat. Rekisterinpitäjä edellyttää, että henkilötietojen käsittelijät noudattavat tietosuojalainsäädäntöä sekä asianmukaisia toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi. Henkilötietojen käsittelijöillä ei ole oikeutta käyttää Rekisterinpitäjän luovuttamia henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa. 

Rekisterinpitäjä voi hallinnollisista syistä luovuttaa henkilötietoja konsernin sisällä. Henkilötietojen luovuttamisen perusteena on tällöin Rekisterinpitäjän oikeutettu etu (liiketoiminnan tehostaminen ja päällekkäisten käsittelytoimien vähentäminen). 

 1. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE  

Jotkin Rekisterinpitäjän henkilötietojen käsittelyyn käyttämät henkilötietojen käsittelijät tai näiden käyttämät alihankkijat ovat sijoittautuneet EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tällöin Rekisterinpitäjä huolehtii henkilötietojen suojan tasosta varmistamalla, että Euroopan komissio on antanut kohdemaasta tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen (ns. vastaavuuspäätös), tai esimerkiksi edellyttämällä henkilötietojen käsittelijää hyväksymään Euroopan komission hyväksymät vakiolausekkeet osaksi Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välistä sopimusta.  

 1. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT 

Henkilötietoja säilytetään kymmenen (10) vuotta tilikauden päättymisestä. Säilytysaika perustuu Rekisterinpitäjän kirjanpitolain mukaisiin velvoitteisiin. 

Evästeiden keräämiä tietoja säilytetään evästebannerissa ilmoitetun mukaisesti. 

 1. REKISTERÖIDYN OIKEUDET  
 1. Yleistä 

Rekisteröity voi käyttää tässä kohdassa kuvattuja oikeuksiaan ottamalla yhteyttä Rekisterinpitäjään. 

Rekisterinpitäjä ilmoittaa pyynnön nojalla toteutetuista toimenpiteistä lähtökohtaisesti kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Rekisteröidylle ilmoitetaan myös, mikäli Rekisterinpitäjä ei jostain syystä tule toteuttamaan rekisteröidyn pyyntöä. 

Oikeuksien käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. 

Rekisterinpitäjä voi rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi joutua pyytämään rekisteröidyltä lisätietoja, jotta voi tunnistaa rekisteröidyn riittävällä tavalla. 

 1. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin 

Rekisteröity voi pyytää Rekisterinpitäjältä tiedon siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröity voi pyytää Rekisterinpitäjältä tietoa hänestä kerätyistä henkilötiedoista ja päästä niihin käsiksi. 

 1. Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen 

Rekisteröity voi pyytää Rekisterinpitäjää oikaisemaan tai täydentämään rekisteröidyn henkilötietoja, mikäli ne ovat epätarkkoja, virheellisiä tai puutteellisia. 

Rekisteröity voi pyytää Rekisterinpitäjää poistamaan rekisteröidyn henkilötietoja esimerkiksi, mikäli henkilötiedot eivät enää ole tarpeen niihin käsittelytarkoituksiin, joita varten ne on kerätty. Rekisterinpitäjä ei kaikissa tilanteissa voi poistaa henkilötietoja, mikäli niiden säilyttäminen on Rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite tai niiden säilyttämiselle on muu lainmukainen peruste. 

 1. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

Rekisteröity voi pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tietyissä tietosuojalainsäädännössä määritellyissä tilanteissa, kuten silloin, jos rekisteröity on kiistänyt henkilötietojensa paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jona Rekisterinpitäjä varmistaa paikkansapitävyyden. 

Henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tarkoittaa, että henkilötietoja voidaan käsitellä vain hyvin rajatuilla, tietosuojalainsäädännössä määritellyillä perusteilla. 

 1. Vastustamisoikeus 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli käsittely perustuu Rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Tällöin Rekisterinpitäjä ei enää saa käsitellä kyseisiä henkilötietoja, ellei Rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn oikeudet.  

 1. Oikeus annetun suostumuksen peruuttamiseen 

Henkilötietojen käsittelyn perustuessa suostumukseen rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen. 

 1. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

Rekisteröity voi tietyin tietosuojalainsäädännössä määritellyin edellytyksin pyytää Rekisterinpitäjää toimittamaan rekisteröidylle sellaiset tätä koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on Rekisterinpitäjälle toimittanut, ja siirtää nämä toiselle rekisterinpitäjälle. 

 1. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröity voi tehdä kantelun kansalliselle valvontaviranomaiselle, mikäli Rekisterinpitäjä ei rekisteröidyn mielestä käsittele henkilötietoja asianmukaisesti tai toteuta rekisteröidyn oikeuksia riittävällä tavalla. Ilmoituksen Suomen kansalliselle tietosuojaviranomaiselle voi tehdä osoitteessa www.tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle   

 1. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN 

Rekisterinpitäjä varaa oikeuden tietosuojaselosteen päivittämiseen Rekisterinpitäjän suorittaman henkilötietojen käsittelyn ja/tai soveltuvan lainsäädännön muuttuessa. 

Rekisteröidyille ilmoitetaan merkittävistä henkilötietojen käsittelyä koskevista muutoksista sähköpostitse. 

Seloste on viimeksi päivitetty 1.11.2023